Algemene voorwaarden | General delivery and payment conditions

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De navolgende voorwaarde zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door een opdrachtgever bij c.q. voor het verstrekken van opdrachten worden gehanteerd, van toepassing op alle door V.D.I. Deuren aanvaarde opdrachten en daarna ten grondslag liggende offertes of overige vormen van aanbieding.

Slechts schriftelijke offertes voorzien van handtekening van de vertegenwoordiger van V.D.I. Deuren kunnen als bindend worden beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn offertes gedurende ten hoogste één maand geldig, na het verstrijken van deze periode dragen zij nog slechts een vrijblijvend karakter. Tenzij anders overeengekomen brengt V.D.I. Deuren na het verstrijken en/of bij het niet aanvaarden van de offerte de opmaakkosten in rekening van 2,5 procent van het offertebedrag met een minimum van € 35,00.

Alle door V.D.I. Deuren in het kader van een offerte of anderszins afgegeven beschrijvingen, tekeningen, modellen en berekeningen worden slechts ter oriëntatie verstrekt.

Alle opgegeven prijzen, evenals alle in deze voorwaarden genoemde bedragen, luiden exclusief BTW (hoog tarief).

Voor zover een aanvaarde opdracht (mede) betrekking heeft op door derden te leveren diensten en/of producten, komen tussentijdse prijsverhogingen van die diensten en/of producten voor rekening van de opdrachtgever.

Voor zover de nieuwe prijs de oude met minder dan 5% te boven gaat, dient de opdrachtgever die nieuwe prijs te aanvaarden; indien en voor zover de prijsstijging dat percentage te boven gaat, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht in te trekken echter onder de verplichting alsdan aan V.D.I. Deuren een schadeloosstelling ter hoogte van 15% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht met een minimum van € 350,00 te voldoen.

Alle door V.D.I. Deuren opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, netto af magazijn exclusief installatie; alle bijkomende kosten in verband met transport/vervoer, aanpassing of meerwerk zullen bij de factuur in rekening worden gebracht.

Door V.D.I. Deuren uit te voeren opdrachten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door haar aan de wederpartij uitgebracht aanbod dan wel een schriftelijk aanbod van de wederpartij; de (nieuwste versie van de) standaard prijslijst kan als hier bedoeld aanbod worden beschouwd.

Een opdracht kan geacht worden door V.D.I. Deuren te zijn aanvaard wanneer zij met de uitvoering daarvan is begonnen.

Aan tijdens de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever gewenste wijzigingen kan uitsluitend worden tegemoetkomen nadat daar door een bevoegde functionaris om is verzocht en V.D.I. Deuren in de gelegenheid is gesteld zich hieromtrent uit te laten.

De opgave van levertijden geschiedt slechts bij benadering; door overschrijding van een door V.D.I. Deuren opgegeven termijn komt zij niet van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is verplicht om V.D.I. Deuren in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; de opdrachtgever dient daartoe en voor zijn rekening (indien geen garantie) en risico alle middelen te verstekken en/of omstandigheden creëren die daartoe benodigd zijn en/of bij dan wel krachtens de wet of daarmee gelijk te stellen maatregelen en voorschriften zijn voorgeschreven.

Alle door V.D.I. Deuren geleverde zaken blijven haar volledig eigendom tot het tijdstip waarop haar facturen, alsmede in voorkomend geval alle bijkomende kosten, terzake het geleverde volledig zijn voldaan.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum; V.D.I. Deuren kan verlangen dat een deel van de opdracht bij vooruitbetaling wordt voldaan of dat door de opdrachtgever adequate zekerheid wordt gesteld voor hetgeen hij aan V.D.I. verschuldigd wordt; bij levering wordt altijd een betaling van 90% verlangt binnen 2 dagen na levering. Boven een totaalbedrag van € 3.500,00 exclusief btw wordt een opdrachtbetaling verlangt van tenminste 50% van het overeengekomen bedrag. Producten via de webshop dienen bij bestelling volledig voldaan te worden.

Indien een opdracht is verstrekt door, of voor rekening van, twee of meer opdrachtgevers is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen welke voor die opdrachtgevers uit de opdracht voortvloeien des, de één betalend, de ander(en) gekweten zal (zullen) zijn.

Indien en voor zover van een opdrachtgever in der minne geen betaling kan worden verkregen en deswege een derde moet worden belast met de incasso van (een) verschuldigd(e) bedrag(en), zullen de daarmee gemoeide kosten, welke thans reeds worden bepaald op 15% van het (de) te incasseren bedrag(en) met een minimum van € 350,00, ten laste komen van de nalatige debiteur.

V.D.I. Deuren verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitvoering van haar verstrekte opdrachten en de nakoming van de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomsten welke aan opdrachten ten grondslag liggen, voortvloeien.

Slechts indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming door V.D.I. Deuren aanwijsbaar het gevolg is van haar opzet dan wel grove nalatigheid aan haar zijde, zal zij tot vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade kunnen worden verplicht; de hoogte van een dergelijke schadevergoeding zal evenwel te allen tijde beperkt zijn tot 30% van de factuurwaarde van de opdracht welks uitvoering tot de schade.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming welke wordt of is veroorzaakt door overmacht.

Reclames omtrent beschadiging van en/of zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen vijf (5) kalenderdagen schriftelijk of per mail aan V.D.I. Deuren te worden gemeld; indien en voor zover binnen deze termijn geen melding is ontvangen, gaat V.D.I. Deuren ervan uit dat geheel conform de opdracht is geleverd en/of is uitgevoerd en is zij niet langer verplicht om reclames in behandeling te nemen.

Reclames omtrent retourneren van het geleverde dienen binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk of per mail aan V.D.I. Deuren te worden gemeld met als hoofdtekst “herroepingsrecht”. De klant heeft het recht de bestelling via de webshop tot 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant dient wel zo veel mogelijk gegevens te vermelden: o.a. datum aankoop, factuurnummer etc. Vanaf de melding heeft de klant 14 kalenderdagen om het product retour te sturen. De kosten voor retour zenden zijn voor eigen rekening van de klant. De klant dient altijd een verzendbewijs door te geven aan V.D.I. Deuren om kwijtraken te voorkomen. Indien de klant gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vdi-deuren.nl. V.D.I. Deuren verplicht zich het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terug te storten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten en kortingen gecrediteerd.

Enkele producten die u via deze webwinkel koopt, zoals torsieveren, trekveren,  meterproducten, offertes en garagedeuren, worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De aanschaf van volle verpakkingen vallen buiten de herroepingsrecht. Is men niet zeker van de aanschaf van het product dan geeft de webshop de mogelijkheid een enkel product te bestellen. Met het enkel product kan men vergelijken en proberen. Wanneer het enkel product de juiste is en de klant wil een volle verpakking aanschaffen, kan de klant contact opnemen via info@vdi-deuren.nl. In goed overleg ontvangt de klant een eenmalige kortingscode waarbij de klant het restant kan bestellen voor hetzelfde bedrag als de volle verpakking. Het enkel product wordt bij sommige producten in mindering geleverd van de volle verpakking.

Importeert u vanuit Nederland (VDI Deuren) goederen naar andere EU-landen dan Nederland? Dan valt u onder intracommunautaire levering. Er is sprake van een intracommunautaire levering als u aan 2 voorwaarden voldoet: 1-U vervoert de goederen naar een ander EU-land. Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van uw administratie. Bijvoorbeeld met bestelformulieren, orderbevestigingen, en transportpapieren. 2-U bent ondernemer. U kunt een btw-identificatienummer uit een ander EU-land overleggen. Voldoet u niet aan beide voorwaarden? Bijvoorbeeld omdat u een particulier bent, of geen btw-identificatienummer hebt? Dan is het 0%-tarief niet van toepassing. In dat geval wordt er btw berekent, aangegeven en betaald. Voldoet u wel aan deze voorwaarden? Dan kunt u contact met ons opnemen waarbij we tijdelijk de btw-plicht uitzetten op de site. Deze tijdelijke schakeling zal 1 tot enkele uren zijn. Bent u niet in staat om de bestelling in deze periode te plaatsen dan kunt u ervoor kiezen om een factuur van ons te ontvangen. U dient dan al uw gegevens, waaronder uw btw-identificatienummer en handelsregisternummer, per mail te sturen naar info@vdi-deuren.nl. Aangezien onze website werkt met een geautomatiseerd factuursysteem is het voor ons niet mogelijk om de btw na de aankoop te veranderen naar 0%. Eenmaal aangekocht met btw dient u de btw te ontvangen via uw overheid. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/btw_voor_buitenlandse_ondernemers/btw_aftrekken_en_terugvragen/nederlandse_btw_terugvragen_voor_ondernemers_uit_eu_landen/nederlandse_btw_terugvragen_voor_ondernemers_uit_andere_eu_landen

Bij geschillen en/of klachten die niet oplosbaar zijn tussen de klant en V.D.I. Deuren, is het voor consumenten in de EU vanaf 15 februari 2016 ook mogelijk om deze aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. V.D.I. Deuren dient wel op de hoogte gesteld te worden van deze aanmelding.

Alle garanties vervallen met onmiddellijke ingang indien en voor zover de opdrachtgever en/of klant: *de door V.D.I. en/of de producent gegeven aanwijzingen voor gebruik en/of onderhoud niet exact heeft opgevolgd; *het geleverde verkeerd of onoordeelkundig heeft gebruikt of doen gebruiken; *zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van V.D.I. aan het geleverde reparaties en/of andere werkzaamheden heeft verricht of doen verrichten; *enige uit de overeenkomst terzake het geleverde voor hem voortvloeiende verplichting, al dan niet jegens V.D.I., niet, niet volledig, niet behoorlijk of niet-tijdig is nagekomen; Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kiezen partijen domicilie ten kantoren van V.D.I. resp. ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

General delivery and payment conditions

The following conditions, with the exclusion of general terms and conditions used by a client when or for the provision of orders, apply to all V.D.I. Doors accepted orders and subsequent quotations or other forms of offer.

Only written offers with the signature of the representative of V.D.I. Doors can be considered binding.

Unless explicitly stated otherwise, quotations are valid for a maximum of one month, after the expiry of this period they are only of a non-binding nature. Unless otherwise agreed, V.D.I. After expiry and / or when the quotation is not accepted, the layout costs will be charged at 2.5 percent of the quotation amount, with a minimum of € 35.00.

All by V.D.I. Doors in the context of an offer or otherwise issued descriptions, drawings, models and calculations are provided for orientation purposes only.

All prices stated, as well as all amounts stated in these conditions, are exclusive of VAT (high rate).

Insofar as an accepted order (partly) relates to services and / or products to be provided by third parties, interim price increases of those services and / or products are at the expense of the client.

Insofar as the new price exceeds the old price by less than 5%, the client must accept the new price; if and insofar as the price increase exceeds that percentage, the client has the right to withdraw the order, subject to the obligation in that case to V.D.I. Doors to pay compensation amounting to 15% of the value of the original contract with a minimum of € 350.00.

All by V.D.I. Doors quoted prices are, unless stated otherwise, net ex warehouse excluding installation; all additional costs in connection with transport / transport, adjustment or additional work will be charged with the invoice.

By V.D.I. Contracts to be carried out are established by written acceptance of an offer made by it to the other party or a written offer from the other party; the (latest version of the) standard price list can be regarded as the offer referred to here.

An assignment can be considered by V.D.I. Doors to be accepted when it has started to implement them.

Changes desired by the client during the execution of an assignment can only be accommodated after a request has been made by an authorized officer and V.D.I. Doors have been given the opportunity to comment on this.

Delivery times are only approximate; by exceeding a limit set by V.D.I. It will not be in default by operation of law after the specified period.

The client is obliged to pay V.D.I. To give doors the opportunity to fulfill its obligations under the agreement; for this purpose and at his expense (if no guarantee) and risk, the client must provide all means and / or create circumstances that are required for this and / or are prescribed by or pursuant to the law or equivalent measures and regulations.

All by V.D.I. Goods delivered doors remain its full property until the time at which its invoices, as well as all additional costs with regard to the delivered goods, have been paid in full.

Unless explicitly agreed otherwise in writing, a payment term of a maximum of 14 days after the invoice date applies; V.D.I. Deuren can demand that part of the assignment is paid in advance or that the client provides adequate security for what he owes V.D.I. becomes due; upon delivery, a payment of 90% is always required within 2 days of delivery. Above a total amount of € 3,500.00 excluding VAT, an order payment of at least 50% of the agreed amount is required. Products via the webshop must be paid in full when ordering.

If an assignment is provided by, or on behalf of, two or more clients, each of them is jointly and severally liable for the fulfillment of the obligations arising for those clients from the assignment, one paying, the other (s) will ( will be.

If and insofar as no payment can be obtained amicably from a client and therefore a third party must be charged with the collection of (an) amount (s) owed, the costs involved, which are currently already determined at 15% of the amount (s) to be collected, with a minimum of € 350.00, will be charged to the negligent debtor.

V.D.I. Deuren commits itself to a correct and careful execution of its assignments and the fulfillment of the obligations arising for it from the agreements underlying the assignments. V.D.I. Deuren undertakes to correctly and carefully execute the assignments it has been given and to fulfill the obligations arising for it from the agreements underlying the assignments.

Only if and insofar as a shortcoming in the performance by V.D.I. Doors is demonstrably the result of its intent or gross negligence on its part, it can be obliged to pay compensation for the damage suffered as a result; the amount of such compensation will, however, at all times be limited to 30% of the invoice value of the order whose performance will lead to the damage.

No liability is accepted for any full or partial non-compliance which is or has been caused by force majeure.

Complaints regarding damage to and / or visible defects in the goods delivered must be sent to V.D.I. in writing or by email within five (5) calendar days. Doors to be reported; if and insofar as no notification has been received within this period, V.D.I. Deuren assumes that the order has been delivered and / or performed in full accordance with the order and is no longer obliged to deal with complaints.

Complaints regarding the return of the delivered goods must be submitted to V.D.I. in writing or by email within fourteen (14) calendar days. Doors to be reported with the main text “right of withdrawal”. The customer has the right to cancel the order via the webshop up to 14 calendar days after receipt without giving any reason. The customer must state as much information as possible: including date of purchase, invoice number, etc. From the notification, the customer has 14 calendar days to return the product. The costs for returning are for the customer’s own account. The customer must always provide proof of shipment to V.D.I. Doors to prevent loss. If the customer makes use of the right of withdrawal, the product will be returned to the entrepreneur with all accessories supplied and – if reasonably possible – in its original condition and packaging. To exercise this right, please contact us via info@vdi-deuren.nl. V.D.I. Deuren undertakes to refund the order amount due within 14 days after receipt of your return, provided that the product has already been returned in good order. The customer will then be credited with the full order amount including shipping costs and discounts.

Some of the products you buy through this web store, such as torsion springs, extension springs, meter products, quotations and garage doors, are custom made according to the specification you entered. The right of withdrawal is therefore not applicable. The sale is therefore final after successful payment. The purchase of full packaging is not covered by the right of withdrawal. If you are not sure about the purchase of the product, the webshop gives the option to order a single product. You can compare and try with the single product. If the single product is the right one and the customer wants to purchase a full package, the customer can contact us via info@vdi-deuren.nl. In consultation, the customer will receive a one-time discount code where the customer can order the remainder for the same amount as the full package. The single product is delivered with some products deducted from the full packaging.

Do you import goods from the Netherlands (VDI Deuren) to other EU countries than the Netherlands? Then you fall under intra-Community supply. There is an intra-Community delivery if you meet 2 conditions: 1-You transport the goods to another EU country. You must be able to demonstrate this on the basis of your records. For example with order forms, order confirmations and transport documents. 2-You are an entrepreneur. You can submit a VAT identification number from another EU country. Do you not meet both conditions? For example, because you are a private individual or do not have a VAT identification number? Then the 0% rate does not apply. In that case, VAT is calculated, declared and paid. Do you meet these conditions? Then you can contact us and we temporarily disable the VAT obligation on the site. This temporary switch will be 1 to several hours. If you are unable to place the order during this period, you can choose to receive an invoice from us. You must then send all your details, including your VAT identification number and trade register number, by email to info@vdi-deuren.nl. Since our website works with an automated invoice system, it is not possible for us to change the VAT after the purchase to 0%. Once purchased with VAT, you must receive the VAT through your government.

In case of disputes and / or complaints that cannot be resolved between the customer and V.D.I. Doors, it is also possible for consumers in the EU from 15 February 2016 to register them via the ODR platform of the European Commission. This ODR platform can be found at http://ec.europa.eu/odr. If the complaint is not yet being dealt with elsewhere, the consumer is free to file the complaint via the platform of the European Union. V.D.I. Doors must be informed of this registration.

All guarantees lapse with immediate effect if and insofar as the principal and / or customer: * the V.D.I. and / or the manufacturer has not exactly followed instructions for use and / or maintenance; * used or caused to use the delivered goods incorrectly or injudiciously; * without prior written permission from V.D.I. has carried out or has carried out repairs and / or other work on the delivered goods; * any obligation arising for him from the agreement with regard to the delivered goods, whether or not towards V.D.I., has not been fulfilled, not fully, properly or on time; For the application of the provisions of Article 126 of the Code of Civil Procedure, the parties elect domiciles at the offices of V.D.I. resp. at the registry of the District Court in ‘s-Hertogenbosch.

Vanuit onze complete artikellijst hebben wij de meest gevraagde artikelen geselecteerd en dit verwerkt in onze webshop. Mocht uw onderdeel er toch niet bijstaan, neem dan contact met ons op. Wij kunnen altijd iets voor u betekenen.

ZIET U EEN ONDERDEEL ER NIET BIJ STAAN?...