Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

De navolgende voorwaarde zijn, met uitsluiting van algemene voorwaarden welke door een opdrachtgever bij c.q. voor het verstrekken van opdrachten worden gehanteerd, van toepassing op alle door V.D.I. Deuren aanvaarde opdrachten en daarna ten grondslag liggende offertes of overige vormen van aanbieding.

Slechts schriftelijke offertes voorzien van handtekening van de vertegenwoordiger van V.D.I. Deuren kunnen als bindend worden beschouwd.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn offertes gedurende ten hoogste één maand geldig, na het verstrijken van deze periode dragen zij nog slechts een vrijblijvend karakter. Tenzij anders overeengekomen brengt V.D.I. Deuren na het verstrijken en/of bij het niet aanvaarden van de offerte de opmaakkosten in rekening van 2,5 procent van het offertebedrag met een minimum van € 35,00.

Alle door V.D.I. Deuren in het kader van een offerte of anderszins afgegeven beschrijvingen, tekeningen, modellen en berekeningen worden slechts ter oriëntatie verstrekt.

Alle opgegeven prijzen, evenals alle in deze voorwaarden genoemde bedragen, luiden exclusief BTW (hoog tarief).

Voor zover een aanvaarde opdracht (mede) betrekking heeft op door derden te leveren diensten en/of producten, komen tussentijdse prijsverhogingen van die diensten en/of producten voor rekening van de opdrachtgever.

Voor zover de nieuwe prijs de oude met minder dan 5% te boven gaat, dient de opdrachtgever die nieuwe prijs te aanvaarden; indien en voor zover de prijsstijging dat percentage te boven gaat, heeft de opdrachtgever het recht de opdracht in te trekken echter onder de verplichting alsdan aan V.D.I. Deuren een schadeloosstelling ter hoogte van 15% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht met een minimum van € 350,00 te voldoen.

Alle door V.D.I. Deuren opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, netto af magazijn exclusief installatie; alle bijkomende kosten in verband met transport/vervoer, aanpassing of meerwerk zullen bij de factuur in rekening worden gebracht.

Door V.D.I. Deuren uit te voeren opdrachten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van een door haar aan de wederpartij uitgebracht aanbod dan wel een schriftelijk aanbod van de wederpartij; de (nieuwste versie van de) standaard prijslijst kan als hier bedoeld aanbod worden beschouwd.

Een opdracht kan geacht worden door V.D.I. Deuren te zijn aanvaard wanneer zij met de uitvoering daarvan is begonnen.

Aan tijdens de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever gewenste wijzigingen kan uitsluitend worden tegemoetkomen nadat daar door een bevoegde functionaris om is verzocht en V.D.I. Deuren in de gelegenheid is gesteld zich hieromtrent uit te laten.

De opgave van levertijden geschiedt slechts bij benadering; door overschrijding van een door V.D.I. Deuren opgegeven termijn komt zij niet van rechtswege in verzuim.

De opdrachtgever is verplicht om V.D.I. Deuren in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen; de opdrachtgever dient daartoe en voor zijn rekening (indien geen garantie) en risico alle middelen te verstekken en/of omstandigheden creëren die daartoe benodigd zijn en/of bij dan wel krachtens de wet of daarmee gelijk te stellen maatregelen en voorschriften zijn voorgeschreven.

Alle door V.D.I. Deuren geleverde zaken blijven haar volledig eigendom tot het tijdstip waarop haar facturen, alsmede in voorkomend geval alle bijkomende kosten, terzake het geleverde volledig zijn voldaan.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen na factuurdatum; V.D.I. Deuren kan verlangen dat een deel van de opdracht bij vooruitbetaling wordt voldaan of dat door de opdrachtgever adequate zekerheid wordt gesteld voor hetgeen hij aan V.D.I. verschuldigd wordt; bij levering wordt altijd een betaling van 90% verlangt binnen 2 dagen na levering. Boven een totaalbedrag van € 3.500,00 exclusief btw wordt een opdrachtbetaling verlangt van tenminste 50% van het overeengekomen bedrag. Producten via de webshop dienen bij bestelling volledig voldaan te worden.

Indien een opdracht is verstrekt door, of voor rekening van, twee of meer opdrachtgevers is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen welke voor die opdrachtgevers uit de opdracht voortvloeien des, de één betalend, de ander(en) gekweten zal (zullen) zijn.

Indien en voor zover van een opdrachtgever in der minne geen betaling kan worden verkregen en deswege een derde moet worden belast met de incasso van (een) verschuldigd(e) bedrag(en), zullen de daarmee gemoeide kosten, welke thans reeds worden bepaald op 15% van het (de) te incasseren bedrag(en) met een minimum van € 350,00, ten laste komen van de nalatige debiteur.

V.D.I. Deuren verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige uitvoering van haar verstrekte opdrachten en de nakoming van de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomsten welke aan opdrachten ten grondslag liggen, voortvloeien.

Slechts indien en voor zover een tekortkoming in de nakoming door V.D.I. Deuren aanwijsbaar het gevolg is van haar opzet dan wel grove nalatigheid aan haar zijde, zal zij tot vergoeding van de als gevolg daarvan geleden schade kunnen worden verplicht; de hoogte van een dergelijke schadevergoeding zal evenwel te allen tijde beperkt zijn tot 30% van de factuurwaarde van de opdracht welks uitvoering tot de schade.

Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor elke gehele of gedeeltelijke niet-nakoming welke wordt of is veroorzaakt door overmacht.

Reclames omtrent beschadiging van en/of zichtbare gebreken aan het geleverde dienen binnen vijf (5) kalenderdagen schriftelijk of per mail aan V.D.I. Deuren te worden gemeld; indien en voor zover binnen deze termijn geen melding is ontvangen, gaat V.D.I. Deuren ervan uit dat geheel conform de opdracht is geleverd en/of is uitgevoerd en is zij niet langer verplicht om reclames in behandeling te nemen.

Reclames omtrent retourneren van het geleverde dienen binnen veertien (14) kalenderdagen schriftelijk of per mail aan V.D.I. Deuren te worden gemeld met als hoofdtekst “herroepingsrecht”. De klant heeft het recht de bestelling via de webshop tot 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant dient wel zo veel mogelijk gegevens te vermelden: o.a. datum aankoop, factuurnummer etc. Vanaf de melding heeft de klant 14 kalenderdagen om het product retour te sturen. De kosten voor retour zenden zijn voor eigen rekening van de klant. De klant dient altijd een verzendbewijs door te geven aan V.D.I. Deuren om kwijtraken te voorkomen. Indien de klant gebruik maakt van de herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vdi-deuren.nl. V.D.I. Deuren verplicht zich het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terug te storten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten en kortingen gecrediteerd.

Enkele producten die u via deze webwinkel koopt, zoals torsieveren, trekveren,  meterproducten, offertes en garagedeuren, worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

De aanschaf van volle verpakkingen vallen buiten de herroepingsrecht. Is men niet zeker van de aanschaf van het product dan geeft de webshop de mogelijkheid een enkel product te bestellen. Met het enkel product kan men vergelijken en proberen. Wanneer het enkel product de juiste is en de klant wil een volle verpakking aanschaffen, kan de klant contact opnemen via info@vdi-deuren.nl. In goed overleg ontvangt de klant een eenmalige kortingscode waarbij de klant het restant kan bestellen voor hetzelfde bedrag als de volle verpakking. Het enkel product wordt bij sommige producten in mindering geleverd van de volle verpakking.

Bij geschillen en/of klachten die niet oplosbaar zijn tussen de klant en V.D.I. Deuren, is het voor consumenten in de EU vanaf 15 februari 2016 ook mogelijk om deze aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. V.D.I. Deuren dient wel op de hoogte gesteld te worden van deze aanmelding.

Alle garanties vervallen met onmiddellijke ingang indien en voor zover de opdrachtgever en/of klant: *de door V.D.I. en/of de producent gegeven aanwijzingen voor gebruik en/of onderhoud niet exact heeft opgevolgd; *het geleverde verkeerd of onoordeelkundig heeft gebruikt of doen gebruiken; *zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van V.D.I. aan het geleverde reparaties en/of andere werkzaamheden heeft verricht of doen verrichten; *enige uit de overeenkomst terzake het geleverde voor hem voortvloeiende verplichting, al dan niet jegens V.D.I., niet, niet volledig, niet behoorlijk of niet-tijdig is nagekomen; Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 126 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering kiezen partijen domicilie ten kantoren van V.D.I. resp. ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

Vanuit onze complete artikellijst hebben wij de meest gevraagde artikelen geselecteerd en dit verwerkt in onze webshop. Mocht uw onderdeel er toch niet bijstaan, neem dan contact met ons op. Wij kunnen altijd iets voor u betekenen.

ZIET U EEN ONDERDEEL ER NIET BIJ STAAN?...